News

citefactor-journal-indexing

Yarasa Algoritmas? ?le Robust Kestirimin Nivelman A?lar?na Uygulanmas?

Günümüzde, Yarasa Algoritmas? (YA) gibi modern metasezgisel algoritmalar zor optimizasyon problemlerinin çözümünde ba?ar?l? bir ?ekilde kullan?lmaktad?r. Jeodezi’de robust parametre kestirim yöntemlerinin jeodezik a?lara uygulanmas? önemli bir optimizasyon problemidir. Bu çal??mada, robust En Küçük Medyan Kareler Yöntemi (EKMKY) bir nivelman a??na global bir do?al optimizasyon algoritmas? olan YA kullan?larak uygulanm?? ve kaba hatal? gözlem vektörü olmas? durumunda önerilen yakla??m?n klasik En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY)’nden daha iyi sonuç verdi?i say?sal bir örnek ile gösterilmi?tir.Real Time Impact Factor: Pending

Author Name:

URL: View PDF

Keywords: Jeodezik a?, global optimizasyon, yarasa algoritmas?, robust kestirim.

ISSN: 2564-6761

EISSN: 2564-6761

Add Citation Views: 1


Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals