News

citefactor-journal-indexing

“D?L?N?ZDEN UTANMAYIN” REKLAM KAMPANYASININ GÖSTERGEB?L?MSEL AÇIDAN ÇÖZÜMLEMES?

?nsan konu?an ve dü?ünen bir varl?k olarak, bir ba?ka deyi?le do?as? gere?i duygu ve dü?üncelerine dil arac?l???yla aktar?r. Bu durumda kullan?lan dil ve kullan?m biçimi ne kadar etkiliyse kurulan ileti?im de o denli güçlü ve etkili olacakt?r hiç ku?kusuz. Dildeki herhangi bir bozukluk ya da düzensizlik ileti?im engelleyerek, belki de ulusu ve halk? onar?lmaz yaralar ve açmazlara sürükleyecektir. Bunun nedeni, “küçük bir köy” e dönü?en dünyam?zda, çe?itli d?? etkenler sonucunda birçok yabanc? ögenin her dilde hemen hemen, girerek yerle?mesidir. ??te bu ba?lamda, hiçbir dil tümüyle ar?, temiz ve yaln?z kendi öz kayna??ndan gelen ögelerle dolu de?ildir. Uluslar?n birbiriyle kültürel, toplumsal, siyasal ve sanatsal düzlemlerdeki al??veri?leri ve etkile?imleri, dile giren bu yabanc? ögelerin ay?rd?na var?lmaks?z?n, kimileyin bilinçsizce o ulusun insanlar? taraf?ndan benimsenir ve kullan?lagelir. Toplum, bu ögelerin anadillerinde etkili olmaya ba?lad???n? anlamaz. Bu noktadan yola ç?karak çal??mada; Reklam Yarat?c?lar? Derne?i’nin “Dilinizden Utanmay?n” reklam kampanyas?n?n çözümlemesi yap?larak iletilerde halk?n ve reklamc?lar?n türkçe konusunda dikkatlerinin hangi gösregelerden yararlan?larak çekildi?i üzerinde durulmaya çal???lmaktad?r. Benimsenen göstergebilim temelli çözümleme yöntemi ile öncelikle kampanya görsellerinde en belirgin olanlar? ele al?nacakt?r. Ancak görsel metnin ve anlamland?rma boyutunun daha ayr?nt?l? incelenmesi amac?yla hem görsel hem de dilsel göstergeler edimsel, anlambilimsel ve sözlükbilimsel düzlemler göz önünde bulundurularak ele al?nacakt?r.Real Time Impact Factor: Pending

Author Name:

URL: View PDF

Keywords: Dil, reklam, “Dilinizden utanmay?n” Kampanyas?

ISSN:

EISSN: 2146-5193

Add Citation Views: 1


Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals