News

citefactor-journal-indexing

?LET???M?N KAL?TES?N? ETK?LEYEN ENGELLER VE BU ENGELLER?N G?DER?LMES?

?leti?im, ki?i ya da örgütlerin hem içinde yer ald?klar? toplumsal sistemle hem de bu sistemdeki di?er ki?i ve örgütlerle uyumunu ve etkile?imini sa?layan temel süreçtir. Yani ileti?im insan-insan, insan-örgüt, örgüt-örgüt ve örgüt-toplumsal sistem ili?kilerini sa?layan araçt?r. ?nsan?n di?er insanlar?, örgütleri k?saca d?? dünyay? tan?yabilmesi, olaylar? ve dü?ünceleri anlay?p alg?layabilmesi için ileti?im sürecine ihtiyaç vard?r. Ki?i ve örgütlerin d?? dünya ile anlaml? bir bütünlük içinde bulunabilmesi için iyi i?leyen ileti?im kanallar?n?n kurulmas? ve gerçekle?tirdikleri ileti?imin kalitesini art?rmak zorunda olduklar? a?ikârd?r. Bir ileti?im ili?kisinde olmazsa olmaz diyebilece?imiz baz? unsurlar vard?r. Bu unsurlar bilgi, duygu ve dü?ünce al??veri?inde son derece önemli rol oynayan kaynak, mesaj ve al?c?d?r. Etkili ve kaliteli bir ileti?im bu unsurlar çerçevesinde ve bu unsurlar?n ta??yaca?? özellikler kapsam?nda mümkün olabilmektedir. Bir ileti?imde etkilili?i gerçekle?tirmek amaç olmakla birlikte her zaman ula??labilecek bir sonuç de?ildir. Sosyal psikologlara göre, mükemmel ve etkili bir ileti?im, kaliteli bir ileti?im ütopyad?r. Çünkü ki?iler aras?ndaki ileti?imler, bilinçli ya da bilinçsiz olarak ortaya ç?kan bir tak?m e?ilimlerle tahrif edilmekte, bozulmakta ve yanl?? yorumlanmaktad?r. Burada dikkat edilmesi gereken husus, ileti?imin kalitesine etki eden faktörlerle ilgilidir. Bu nedenle, yap?lacak olan ara?t?rmada ileti?imin etkili olarak gerçekle?mesinde önemli olan bu faktörlerin neler oldu?unu ve bunlar? giderme yollar? için al?nmas? gereken önlemler ile ilgili geni? bir literatür çal??mas? yap?larak elde edilen bulgular ortaya konmaya çal???lacakt?r.Real Time Impact Factor: Pending

Author Name:

URL: View PDF

Keywords: ?leti?im, Kaliteli ?leti?im, ?leti?im Engelleri

ISSN:

EISSN: 2146-5193

Add Citation Views: 1


Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals