News

citefactor-journal-indexing

ISTANBUL KIYI M?MAR?S?N?N GÖRSEL MATR?S ÜZER?NDEN K?ML?K ?NCELEMES?

Mimari kimlik; bina ve c?evresi ic?in tasar?mc? ve kullan?c? taraf?ndan olus?turulan belirleyici o?zellikler ile tan?mlanmaktad?r. Buna go?re; mimari u?sluplar, yap? ve c?evre olus?turma politikalar?, malzeme ve teknoloji, c?evreye kars?? davran?s? ve tutumlar ile etkiles?im ic?indedir (Hac?hasanog?lu, 1995). Mimari kimlig?in olus?mas? ic?in; dikkat c?ekici ve toplum taraf?ndan kabul edilebilir, ku?tlesel etkiye sahip, odak nitelig?i tas??yan, c?evresi ile ilis?ki ve uyum ic?erisinde olan deg?erlere sahip o?g?elere ihtiyac? vard?rReal Time Impact Factor: Pending

Author Name:

URL: View PDF

Keywords: ?stanbul, görsel kimlik

ISSN:

EISSN: 2146-5193

Add Citation Views: 1


Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals