News

citefactor-journal-indexing

SUNULAR YARDIMIYLA Ö?RENC?LER?N YARATICI DÜ?ÜNME BECER?LER?N? GEL??T?RME (DEVELOPMENT STUDENTS’ CREATIVE THINKING SKILLS USING PRESENTATIONS)

Teknolojik geli?meler sayesinde elde edilen veriler hayat?m?zda birçok de?i?ikli?in olu?mas?na neden olmaktad?r. 1920’li y?llarda e?itim ortamlar?nda giren bilgisayarlar?n kullan?m amaçlar?nda da de?i?iklikler meydana gelmi?tir. Ba?lang?çta ö?rencilerin davran??lar?nda de?i?iklik meydana getirmek için kullan?lan bilgisayarlar, günümüzde onlar?n zihinsel yeteneklerini geli?tirmek için kullan?lmaya ba?lam??t?r. Yarat?c? dü?ünme becerisi de günümüz e?itim ortamlar?nda ö?rencilerde geli?tirilmesi gereken becerilerden biridir. Bu çal??mada ö?rencilerin yarat?c? dü?ünme becerilerini geli?tirmek için sunular?n kullan?lmas?nda hangi etmenlere dikkat edilmesi gerekti?i tart???lm??t?r. Ö?rencilerin yarat?c? dü?ünme becerilerini geli?tirmek için haz?rlanan sunular yard?m?yla ö?rencilerin dikkati konuya çekmeli, ön bilgileri hat?rlatmal?, onlara bilgiyi sunmak yerine onlar?n bilgiye ula?mas? desteklenmeli, ihtiyaç duyduklar?nda ek bilgiye ula?malar? sa?lamal?, resim, video gibi hipermedya ö?elerinden yararlan?lmal?, birbirleri ile ili?kili verilerin sunumlar?nda grafik ya da SmartArt grafiklerinden yararlan?lmal?, hipermedya ve köprüler sayesinde etkile?im sa?lanarak bireysel ihtiyaçlara cevap verilmeli, ö?rencilere alternatifler üretebilecekleri, i?birli?i içinde çal??abilecekleri, bol uyaranla kar???labilecekleri, en önemlisi hipermedya ö?elerini kullanarak sunular haz?rlayabilecekleri ortamlar sa?lanmal?d?r.Real Time Impact Factor: Pending

Author Name:

URL: View PDF

Keywords: Yarat?c? Dü?ünme Becerileri, Bilgisayar Destekli E?itim, Yarat?c? Dü?ünme Becerilerini Geli?tirme, Sunular?n Kullan?m?, Sunu Haz?rlama

ISSN: 1308-7177

EISSN: 1308-7177


EOI/DOI: 10.14686/201212002


Add Citation Views: 4972


Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals