News

citefactor-journal-indexing

Медии и език

В българската наука потенциалът за изследване на медийния език е висок, но популяризацията на резултатите от научните изследвания в тази област е слаба. Те са разпръснати в сборници (напр. сборниците от конференции, посветени на проблемите на българската разговорна реч и на устната комуникация във ВТУ, сборници от конференции, посветени на проблемите на българската социолингвистика и пр.) и често са трудно откриваеми сред богатата проблематика, която се разисква на подобни форуми. В България липсва научно периодическо списание, което да популяризира научните изследвания в направлението и да служи като каталог за всичко направено в тази област. Целта на сп. „Медии и език“ е именно тази – да обедини усилията на изследователите в тази област и да създаде платформа, върху която лесно и бързо да се откриват сродни публикации в областта на медийния език и стил. Със засилването на интереса към съвременни явления като езика на омразата, езика на политическата коректност, към езика на медиите и политиците и във връзка с нарастващата тревога от едно постистинно медийно и политическо влияние медиалингвистичните изследвания се превръщат в основен ориентир за бързо и прецизно разчитане на медийните и политическите послания. Сред задачите на новото списание са да се популяризират изследвания на водещи учени в областта у нас и в чужбина, както и на студенти, докторанти и млади учени; да се оповестяват конференции в това направление; да се публикуват рецензии за научни издания; да се събере и публикува корпус от медийни текстове, достъпен за научната общност и полезен в обучението на бъдещите специалисти по журналистика и масова комуникация; да се популяризират магистърски програми в сферата на медиите у нас и в чужбина, които да са в помощ на студентите, които търсят подходящи за своите интереси образователни продукти; да се обмени опит с подобни издания в чужбина и да се установят връзки с учени в тази област; да се популяризира новосъздаденото електронно списание сред научната общност у нас и в чужбина, за да се даде старт на качествено и престижно издание за езика и стила на медиите.

URL: http://medialinguistics.com/

Keywords: медии, език, стил,

ISSN: ISSN 2535-0587

EISSN:ISSN 2535-0587

Subject: Social Sciences

Publisher: Faculty of Journalism and Mass Communication

Year: 2017

Country: Bulgaria

Views: 264 Research Paper Indexed by Citefactor - Not Available

Author Ratings

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

citefactor-paper-indexing

Share With Us
Directory Indexing of International Research Journals