News

Journal Impact Factor Report 2018
Date: 28th Dec, 2018
Real Time Impact Factor
Date: 25th May, 2014
Getting Your Journal Indexed
Date: 08th May, 2014
2012 Impact Factor List
Date: 28th April, 2014

citefactor-journal-indexing

Browse Result: Showing Top 50 Results

Searching For: 2148-5704

BALKANLAR’A UZANAN B?R KÖPRÜ: NAK?? D?VAN ?A?RLER?

Osmanl?’da fetih dü?üncesinin bir bütünlük arz etmesi ve bu bütünlük içerisinde kendi dilini, dinini, kültürünü, ya?ay???n? alternatif bir hayat tarz?…
Real Time Impact Factor
Views: 1970

BALKANLAR’DA TÜRKÇE E??T?M?NE DA?R B?R PROGRAM: DOBRUCA ÖRNE??

Osmanl? Devleti’nin 15. yüzy?ldan 20. yüzy?l?n ba??na kadar yakla??k be? yüz y?l hüküm sürdü?ü Balkanlar, e?itim tarihi aç?s?ndan incelenmesi gereken…
Real Time Impact Factor
Views: 1991

THE TIMAR SYSTEM IN THE SERBIAN LANDS FROM 1450 TO 1550: WITH A SPECIAL SURVEY ON THE TIMAR SYSTEM IN THE SANJAK OF SMEDEREVO

Relying on the Ottoman census books for various Ottoman provinces, which had been part of the medieval Serbian states, this…
Real Time Impact Factor
Views: 1547

B?R?NC? DÜNYA SAVA?I’NDA OSMANLI-ALMAN ?TT?FAKINI ME?RULA?TIRMA ÇABALARI

Bu çal??ma Osmanl? Devleti’nin Almanya ile ittifak yaparak Birinci Dünya Sava??’na dahil olmas? üzerine yo?un tenkitlere maruz kalan Osmanl? hükûmetinin…
Real Time Impact Factor
Views: 1760

OTTOMAN BALKAN HERITAGE AND THE CONSTRUCTION OF TURKISH NATIONAL IDENTITY

This study covers the influence of Ottoman Balkan Heritage on the construction of Turkish national identity.In order to shed light…
Real Time Impact Factor
Views: 1658

Cemal Kurnaz-Halil Çeltik, Osmanl? Dönemi K?r?m Edebiyat?, Kurgan Edebiyat

Bir bölgenin vatan edinilmesinden sonra ortaya konulmu? eserler, onlar? meydana getiren dil ve kültür ortam? var oldu?u müddetçe millet haf?zas?nda…
Real Time Impact Factor
Views: 1509

Hale Y?lmaz, Becoming Turkish: Nationalist Reforms and Cultural Negotiations in Early Republican Turkey, 1923-1945

Becoming Turkish is a social history of the nationalist reforms implemented in the early Turkish Republic from the birth of…
Real Time Impact Factor
Views: 1570

KLAS?K OSMANLI EDEB?YATINDA EYLEM SÖZLER?: KAS?DE

Figânî, Bâkî, Mihrî Hatun ve Nedîm'in kasidelerinden al?nan ?iir örnekleri ile haz?rlanan bu makalede kaside, eylem sözleri olarak ele al?nm??t?r.…
Real Time Impact Factor
Views: 1824

SEYRÎ ve HALEP ?EHRENG?Z?

Bu makale XVI. yüzy?l ?airi Seyrî'nin Halep ?ehrengizi’ni ?ekil ve muhteva özellikleri aç?s?ndan ele almakta ve eserin tenkitli metnini içermektedir.…
Real Time Impact Factor
Views: 1913

ALMANYA’NIN ÇANAKKALE SAVA?LARI’NDA YÜRÜTTÜ?Ü POL?T?KALAR

Bu makale Almanya’n?n Çanakkale Sava?lar?ndaki politikas?n? incelemekte ve Çanakkale’de net bir politikas?n?n olmad??? sav?n? ileri sürmektedir. Alman General Liman von…
Real Time Impact Factor
Views: 1715

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

Latest Updates

Journal Impact Factor List 2014
Date: 02nd August, 2014
Impact Factor List 2009
Date: 12th August, 2010
Impact Factor List 2010
Date: 05th July, 2011
Impact Factor List 2011
Date: 22nd September, 2012Directory Indexing of International Research Journals