News

citefactor-journal-indexing

Browse Result: Showing Top 10 Results

Searching For: 2667-4815

MATRAKÇI NASUH M?NYATÜRLER?NDE ?EH?R-M?MAR? VE ESTET?K ANLAYI?I ÜZER?NE

Osmanl? tarihi boyunca süsleme ve bezeme programlar? aras?nda Minyatür’ün özel bir yeri vard?r. Çe?itli konular? i?leyen minyatürler do?rudan Padi?ah?n zaferlerini…
Real Time Impact Factor
Views: 1

19.YÜZYIL OSMANLI SARAYINDA BATI MÜZ??? FORMLARINDA ESER YAZAN KADIN BESTEC?LER

19.yüzy?lda, Padi?ah II. Mahmud’un (1808-1839) reformlar?yla etkin olarak ba?layan bat?l?la?ma süreci, müzik alan?nda da yeni aç?l?mlarla kendini göstermi?, sarayda görevlendirilen…
Real Time Impact Factor
Views: 1

?NANDIK VAZOSUNUN VE FERRARA’DAN KIRMIZI F?GÜRLÜ ATT?KA KRATER?N?N B?Ç?MSEL VE ESTET?K AÇIDAN KAR?ILA?TIRILMASI

?nsanlar toplumsal varl?klar?n? sürdürebilmek için kültürel izlerini ve ya?ad??? dönemin özelliklerini yans?tarak, i?levsel olarak kulland?klar? baz? nesneler üretmi?lerdir. Birçok medeniyet…
Real Time Impact Factor
Views: 1

GRAFIK TASARIM ALANININ TOPLUMSAL VE TEKNOLOJIK GELISMELER BAGLAMINDA DÖNÜSÜMÜ

Grafik tasar?m; ya?am? boyunca insan?n pek çok ihtiyac?n? kar??lamas?n? sa?layan görsel bir ileti?im biçimidir. Gündelik hayatta bizi yönlendiren, bilgilendiren, cesaretlendiren,…
Real Time Impact Factor
Views: 1

YÜKSEKÖ?RET?MDE SANAT E??T?MC?S?N?N ANLAMI

Ülkemizde sanat e?itimi denilince özellikle Gazi E?itim Enstitüsünde yeti?en hem sanat e?itimcisi yeti?tiren, hem de Güzel Sanatlar Fakültelerinin kurulmas? ve…
Real Time Impact Factor
Views: 1

SARIKEÇ?L? YÖRÜKLER?NDEN ÜMMÜ ÇEL?K VE KAT?B? KOLAN DOKUMASININ TEKN?K ANAL?Z?

Sar?keçililer; kendi dokuduklar? k?l çad?rlarda ya?ayan, k??lar? ço?unlukla Mersin ve ilçelerindeki sahil kenarlar?nda konaklayan, yazlar? ise göç ile yaya olarak…
Real Time Impact Factor
Views: 1

YOKSUL SANAT VE ANLATISI

Sanat, insanl?kla paralel bir do?rultuda geli?mi?tir ve sürekli olarak de?i?imler geçirerek insanl???n bir anlat?s? olmu?tur. Birey ve bireyler, duygu ve…
Real Time Impact Factor
Views: 1

MANTIKU’T-TAYR NÜSHASI M?NYATÜRÜNÜN TEKN?K ÇÖZÜMLEMES?

Minyatür sanat?, yazma eserlerin içerisinde resimlerle ifade edilen minyatür sanat? kendine has üslubu, boyama tekniklerinin uygulan??? ve farkl? f?rça çizimleri…
Real Time Impact Factor
Views: 1

B?R STRATEJ? OLARAK ATÖLYE UYGULAMALARINDA “SEREND?P?TY”

Sanatsal yaratma sürecinde pek çok faktör yer al?r. Deneysel sanatta (experimental art) ise bu faktörlerin görülür veya hissedilir duruma dönü?mesi…
Real Time Impact Factor
Views: 1

GÖRSEL ?LET???M ARACI OLARAK SEMBOLLER?N KÜLTÜRLERARASI ETK?LE??MDE YER? VE ÖNEM?

Sembol bir kavram? fikri temsil eden somut bir i?aret ya da ?ekil olarak tan?mlanabilir. ?lk kez ilkel toplumlar?n ma?ara duvarlar?na…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

Latest Updates

What is EOI ?
Date: 29th December, 2018
Check/Test EOI
Date: 02nd August, 2014
Impact Factor List 2009
Date: 12th August, 2010
Impact Factor List 2010
Date: 05th July, 2011Directory Indexing of International Research Journals