News

citefactor-journal-indexing

Browse Result: Showing Top 10 Results

Searching For: 2687-2641 2687-2641

MAHTUMKULU D?VANI’NDA OLUMSUZ CÜMLELER

18. yüzy?lda Türkmenistan’da ya?am?? ve günümüze kadar hem Türk edebiyat? içerisinde hem de Türkmen edebiyat?nda Kendine has bir yeri olan…
Real Time Impact Factor
Views: 1

MECMA‘Ü’L-LETÂ’?F’?N ÜSL?BU VE KEL?ME TASARRUFU

Mecma‘ü’l-Letâ’if, Sîrâc bin Abdullah’?n tarih eseridir. XV. Yüzy?la ait olan eser be? bölüme ayr?lm??t?r. Her bölüm ilgili kaynaklar incelenerek olu?turulmu?tur.…
Real Time Impact Factor
Views: 1

DEVLET, M?LL?YETÇ? TÜRKLER VE PKK KISKACINDA KÜRTLER: “BÜYÜK ADAM KÜÇÜK A?K” F?LM?N?N SOSYOLOJ?K F?LM ELE?T?R?S? BA?LAMINDA ANAL?Z?

Sinema eserlerinin, üretildi?i toplumsal yap?n?n ba?lam?ndan soyutlanamayaca??, bu gün herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Bu dü?ünceden yola ç?karak bu makalede,…
Real Time Impact Factor
Views: 1

ENTEGRE RAPORLAMA ve ENTELEKTÜEL SERMAYE MUHASEBES? ?L??K?S?

Günümüz bilgi ça?? olmas? sebebiyle, insana ve bilgiye yap?lan yat?r?mlar?n entelektüel sermaye olarak kar??m?za ç?kt??? görülmektedir. Bu çal??mada, firmalardaki entegre…
Real Time Impact Factor
Views: 1

TÜRKÇE EK TASN?F?NDE ?K? AYKIRI YÖNTEM: ?ND?RGEY?C? VE ÇO?ALTICI TASN?F

Bu yaz?da Türkçe ek tasnifinde kullan?lan iki ayk?r? yöntem üzerinde durulacakt?r. Bu yöntemlerden birincisi indirgeyici (minimize), di?eriyse ço?alt?c? (atomize) tasniftir.…
Real Time Impact Factor
Views: 1

BALTH? A?LES?NDEN GOT ?MPARATORU ALAR?CUS

Gotlar, 378 y?l? Hadrianapolis sava??nda kom?ular? Roma ?mparatorlu?u ile a??r bir mücadeleye giri?mi?tir. Bu sava?ta Roma ?mparatorlu?u’nu ma?lup eden Gotlar…
Real Time Impact Factor
Views: 1

PIERRE MACHEREY: EDEBÎ ÜRET?M TEOR?S?

Marksist ele?tiri, temelini F. Engels ve K. Marx’?n görü?lerine dayand?ran bir ele?tiri kuram? iken ilerleyen zamanlarda Marksist ele?tiride de?i?iklikler de…
Real Time Impact Factor
Views: 1

MALATYA YÖRES? A?IZLARINDA ESK? TÜRKÇEDEN BUGÜNE ULA?AN TÜRKÇE SÖZLER

Malatya Yöresi a??zlar?nda geçen kelimelerin içerisinde Türkçe’nin d???nda yabanc? kökenli kelimeler de yer almaktad?r (Arapça, Farsça vb.). Türkçe kelimelerin bir…
Real Time Impact Factor
Views: 1

AKADEM?K BA?ARI ?LE SEÇ?LM?? SOSYOEKONOM?K DE???KENLER ARASINDAK? ?L??K? ÜZER?NE B?R ARA?TIRMA

Bu ara?t?rmada akademik ba?ar? ile seçilmi? baz? sosyoekonomik de?i?kenler aras?ndaki ili?ki durumu incelenmi?tir. Ara?t?rma; ba??ms?z de?i?kenlerin yüksekö?retimde okuyan ö?rencilerin ba?ar?s?nda…
Real Time Impact Factor
Views: 1

KAZAK DESTANLARININ D?N? MUHTEVASI

Folklor malzemelerini derleme, ara?t?rma, yay?nlama i?leri XVIII-XIX. yüzy?lda Kazakistan’?n Rus Çarl?k idaresi alt?na girmesinden sonra ba?lad?. Kazak folklorunun örneklerini derleme…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

Latest Updates

What is EOI ?
Date: 29th December, 2018
Check/Test EOI
Date: 02nd August, 2014
Impact Factor List 2009
Date: 12th August, 2010
Impact Factor List 2010
Date: 05th July, 2011Directory Indexing of International Research Journals