News

citefactor-journal-indexing

Browse Result: Showing Top 10 Results

Searching For: 1302504X 2147-7973

F?NANSAL YATIRIM ARAÇLARINDA R?SKE MARUZ DE?ER UYGULAMASI/A Study on Value At Risk Methods in Financial Investment Tools

Risk yönetiminin geli?en piyasalar, küreselle?me, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artm??t?r. Mevcut risk yönetimi ölçümleri yetersiz oldu?undan farkl? yöntemler…
Real Time Impact Factor
Views: 4157

ANAL?T?K H?YERAR?? SÜREC? TEMELL? TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLER? ?LE FUTBOLCU PERFORMANSLARININ DE?ERLEND?R?LMES?/Analyzing the Performances of Football Players Using Analytic Hierarchy Process based TOPSIS and VIKOR Methods

•Bu çal??mada ülkemizde 2012-2013 sezonunda Süper Lig’de gol krall???nda 15 ve daha fazla gol atan 6 futbolcunun performanslar?n?n de?erlendirilmesine çal???lm??t?r.…
Real Time Impact Factor
Views: 4127

TÜRK?YE’DE VERG? DENET?M? VE GEL?RLER? ÜZER?NE B?R ?NCELEME/An Inquisition on Tax Audit and Revenues in Turkey

Bu çal??mada 1995 y?l?ndan bu yana vergi müfetti?i (2011 y?l? öncesi ad?yla vergi denetmeni) kadro say?s?nda görülen art???n vergi tahsilat?na,…
Real Time Impact Factor
Views: 4442

TÜRK?YE ?Ç?N ?ST?HDAMIN BEL?RLEY?C?LER?: ?BBS-2 BÖLGE DÜZEY?, MEKÂNSAL ANAL?Z UYGULAMASI/Determinants of Employment for Turkey: NUTS-2 District Level Spatial Analysis Application

Bu çal??mada, Türkiye’de düzey 2 bölgeleri için istihdam?n belirleyicilerini tespit etmek amac?yla, mekânsal kom?uluk ili?kisinin istihdam?n büyümesi üzerine etkisi ara?t?r?lm??t?r.…
Real Time Impact Factor
Views: 4714

MÜ?TER?LER?N RESTORAN ÇALI?ANLARININ BAH??? ARTTIRMA AMAÇLI DAVRANI?LARINA KAR?I TUTUMLARI/Customers’ Attitudes Toward Servers Tip Enhancing Behaviors

Bu çal??man?n amac? restoranlarda hizmet sunan çal??anlar?n bah?i? gelirlerini artt?rmak için sergiledikleri davran??lar?n (bah?i? artt?ran davran??lar) mü?teriler taraf?ndan nas?l alg?land???n?n…
Real Time Impact Factor
Views: 4243

G?R???MC?N?N KURULU? YER? KARARINI ETK?LEYEN FARKLI FAKTÖRLER?N BEL?RLENMES?: B?R ALAN ARA?TIRMASI/Determination of Different Factors Affecting the Facility Location Decisions of Entrepreneurs: A Field Study

Bir ülkenin kalk?nmas?nda giri?imcili?in geli?tirilmesi, giri?imci özelliklerinin ve niteli?inin iyile?tirilmesi, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, teknolojik geli?me ve yeni bulu?lar?n ortaya…
Real Time Impact Factor
Views: 4074

Ö?RETMENLER?N ENGELL?L??E YÖNEL?K TUTUMLARI ÜZER?NE B?R ARA?TIRMA/A Research on Teachers’ Attitudes towards Disability

?nsan hayat? önünde geçici veya kal?c? setler olu?turan engellilik, do?u?tan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel ve sosyal yeteneklerin…
Real Time Impact Factor
Views: 4641

ÜN?VERS?TE Ö?RENC?LER?N?N AKILLI TELEFON SATIN ALMA TERC?HLER?N? BEL?RLEMEYE YÖNEL?K B?R ARA?TIRMA/A Study on Determining Preferences of University Students’ Purchasing Smartphone

Geli?en teknolojinin etkiledi?i tüm sektörlerde oldu?u gibi sosyal hayatta da teknolojinin beraberinde getirdi?i bütün araçlara talep gün geçtikçe artmaktad?r. Özellikle…
Real Time Impact Factor
Views: 4981

Firman?n ?hracat Yetkinliklerinin ?hracat Performans?na Etkisi/The Impact of Firm’s Export Competencies on Export Performance

Bu çal??man?n amac? firma çal??anlar?n?n bilgi ve deneyiminin, firman?n ihracat deneyiminin, firman?n ihracat pazar bilgisinin, ihracat ba?l?l???n?n, pazarlama planlama yetenekleri…
Real Time Impact Factor
Views: 3852

Çok Boyutlu Yoksullu?un S?n?fsal Analizi: Mersin-Erzurum Örne?i/Class-Based Analysis of Multidimensional Poverty: The Case of Mersin-Erzurum

Bu çal??mada öncelikle çok boyutlu yoksulluk temelinde Mersin ve Erzurum illerindeki sosyoekonomik s?n?flar?n yoksulluk hesaplamalar? yap?lmakta, ard?ndan elde edilen bulgular…
Real Time Impact Factor
Views: 3519

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

Latest Updates

What is EOI ?
Date: 29th December, 2018
Check/Test EOI
Date: 02nd August, 2014
Impact Factor List 2009
Date: 12th August, 2010
Impact Factor List 2010
Date: 05th July, 2011Directory Indexing of International Research Journals