News

citefactor-journal-indexing

Browse Result: Showing Top 10 Results

Searching For: 2619-9580

University Governance and Heterodox Economics – Mapping an Academic Field of Power in Germany

Bu makale, 1970’lerden beri Almanya üniversitelerindeki “heterodoks” ekonomi geli?imini tart??maktad?r. Makale, Lakatos’un bilimsel ara?t?rma programlar? (SRP) kavram?na dayanarak, özellikle Almanya’da…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Türkiye’de Milli Gelir Revizyonunun Sonuçlar? ve ?n?aat Sektörü: OECD ve AB ile Bir Kar??la?t?rma

TÜ?K’in 2016 milli gelir revizyonu, milli gelir serilerinde daha önce hiçbir dönemde ve hiçbir ülkede görülmemi? boyutlarda ola?anüstü de?i?iklikler getirdi.…
Real Time Impact Factor
Views: 1

An Optimizing Model of R&D, Spillovers, and Intellectual Property Rights

This paper develops a microeconomic model of private R&D and studies the effects of intellectual property rights (IPR) on equilibrium…
Real Time Impact Factor
Views: 1

?ktisadi Modellemede Geli?meler: Evrim Modellenebilir mi?

?ktisatta modelleme, iktisad?n bilimselli?inin göstergesi olarak alg?lanmaktad?r. ?ktisatta genel olarak modelleme yöntemleri matematiksel ve ekonometrik modellerdir. Bu modellere yöneltilen temel…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Road Transport Quotas and Liberalization of Road Transport Markets Between the Eu And Turkey

The paper shows how road transport quotas imposed by the European Union Member States on road transport services trade between…
Real Time Impact Factor
Views: 1

?stanbul Teknik Üniversitesinde ?ktisat Bilimi ve ?ktisat E?itiminin Yüz Y?l?

Toplumsal ve iktisadi geli?meler, yeni kurumlar?n ortaya ç?kmas?n?, olanlar?n i?e dönü?mesini zorunlu k?lar. Ülkemizdeki yüksekö?retim kurumlar?n?n geli?imi buna güzel bir…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Time Series Analysis of the Relationship Between Interest Rate and Private Investment in Turkey

The two major determinants of private fixed investment are per capita real gross domestic product and real interest rate. Income…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Türkiye’de Iç Turizm Harcamalari ile Ekonomik Büyüme Iliikisi

Bu çal??mada 2009 yili 2. çeyregi ile 2017 yili 2. çeyregi arasindaki dönemde Türkiye’de hanehalki yurt içi turizm harcamalarinin ekonomik…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Intra-OIZ and Intra-Industry Knowledge Spillovers in Ankara: A Spatial Econometric Analysis

Network between the firms reveal the knowledge spillovers which is inevitable for economic growth of a country for neoclassical economists.…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Çekici Güçler Yakla??m? ile Uluslararas? Göç: Ampirik Bir Analiz

Bu çal??ma, göç ve hedef ülkelerin ekonomik ko?ullar? aras?ndaki belirleyici etkile?imi ampirik olarak incelemektedir. 18 Avrupa Birli?i ülkesi için 1994-2015…
Real Time Impact Factor
Views: 1

Search


Advance Search

Get Eoi for your journal/conference/thesis paper.

Note: Get EOI for Journal/Conference/ Thesis paper.
(contact: eoi@citefactor.org).

Latest Updates

What is EOI ?
Date: 29th December, 2018
Check/Test EOI
Date: 02nd August, 2014
Impact Factor List 2009
Date: 12th August, 2010
Impact Factor List 2010
Date: 05th July, 2011Directory Indexing of International Research Journals